10. Sınıf Türk Edebiyatı

10. Sınıf Türk Edebiyatı

Edebiyat Nedir?

EDEBİYAT Yabancı medeniyetlerde literatüre diye adlandırılan ( yazılı ya da sözlü üretilmiş her türlü ürün ) “Edebiyat” sözü ilk defa…

Edebiyat Tarihi

TÜRK EDEBİYATI Türk Edebiyatı Tarihi Nereden Başlar? Türk tarihi Türklerin yeryüzünde göründüğü, Türk edebiyatı tarihi de Türkçe ilk yazının yazıldığı…

Türk Edebiyatının Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri, Milli Edebiyat, Göktürk Edebiyatı  Edebiyat hangi milletten olursa olsun o milletin kendi dili ile oluşturduğu sanat eserlerinin…

Uygarlık Kuşakları

Dünyada Başlıca Uygarlık Kuşakları Uygarlık, dünyada, İsa’dan binlerce yıl önce başlayıp bugüne değin dört coğrafya kuşağı üzerinde gelişmiştir. Uzakdoğu uygarlık…

Destan Dönemi

DESTAN DEVRİ TÜRK EDEBİYATI 10. Sınıf Destan Dönemi Türk Edebiyatının Özellikleri Destan Dönemi, Destanların oluşumu Türk Edebiyatının esas kaynağını destanlar…

Türk Destanlarında Mitolojik Öğeler

Doğa Motifleri Demir: Demir eski Türklerde hem bir yaşam gereci hem de kutsal gücün kaynağı olarak görülür. Demir bir fetih aracıdır.…

Destan Dönemi Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Destan Dönemi Şiirler Destan Dönemi Sözlü Edebiyat Ürünleri Destan Dönemi Nazım Biçimleri Bilindiği üzere resim, tiyatro, şiir, heykeltıraşlık gibi birçok…

Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

DESTAN DEVRİ YAZILI EDEBİYAT İlk Yazılı Edebiyat Ürünleri, İlk Yazarlar Yazılı Edebiyatın Özellikleri Yazılı edebiyatımızın bugün elde bulunan ilk ürünleri…

XI – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

Türklerin Müslüman Oluşu İslam Medeniyeti ve Türkler Türkler, İslam dini ilk defa miladi XIII. Yüzyılda tanışmıştır. İslamiyet’in bu yayılma devresinde…

Karahanlı Dönemi İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI – XII. Yy)

İSLAMİ DÖNEMDE İLK DİL VE EDEBİYAT ÜRÜNLERİ (XI- XII. YY.) Karahanlı Dönemi İlk Edebi Ürünler İslami Türk Edebiyatının İlk Ürünleri…

Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Ürünleri (XIII- XIV. yy.)

Oğuz Türkçesi, XIII. Yüzyılda Anadolu Tasavvuf Nedir? Tasavvufi Türk Edebiyatı Özellikle  Batı Oğuz Türkleri için, Anadolu’nun XIII. yüzyıldaki siyasi ve…

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler (XIII- XIV. yy.)

Oğuz Türkçesi, Kahramanlık Hikayeleri XIII- XIV. Asırda Anlatmaya Bağlı Metinler Anadolu’nun Türleşmesinde ve Türk dil ve edebiyatının Anadolu’da yayılmasında halk…

Dede Korkut Hikayeleri ve Özellikleri

XIV. Asır Destani Türk Edebiyatı, Korkut Ata Dede Korkut Kimdir? Masallardan Halk Hikayelerine Geçiş XIV. asırdan elimize ulaşan en değerli…

10. Sınıf Mesnevi Türü ve Özellikleri (XIII- XIV. yy.)

Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler - Mesnevi (XIII- XIV. yy.) Mesnevi Nedir? Mesnevi bir nazım biçimi olarak İslam kültür ve…

XIII- XIV. Yy. Öğretici Metinler

10. Sınıf Öğretici Metinler (XIII- XIV. Yy.) İslami Dönem İlk Öğretici Metin Örnekleri Bu yüzyıllarda yaşanan siyasi olaylar, Moğol baskısı,…

XIII- XIV. yy. Öğretici Metinler, Tasavvuf Metinleri, Şairler

XIII- XIV. yy. Tasavvuf Geleneği Metin ve Yazarlar Tasavvufi Metinler XIII- XIV. yy. Tasavvufi Metin Örnekleri Anadolu coğrafyasında onüç ve…

XIII- XIV. yy. Öğretici Metinler, Dini, Tıbbi Metinler

XIII- XIV. yy. Öğretici Metin Örnekleri 13. 14. Yüzyılda Anadolu’da dini konuların başında Peygamber Efendimizin doğum hadisesinin anlatıldığı mevlitler gelmektedir.…

XIII- XIV. yy. Halk Fıkraları, Nasrettin Hoca Fıkraları

Halk Fıkraları, Bektaşi Fıkraları Geniş bir kültür ve hayat birikimine sahip bir milletin çeşitli olay ve durumları bu kültür ve…

Karagöz ve Hacivat

KARAGÖZ İLE HACİVAT HAKKINDA GENİŞ BİLGİ 10. Sınıf Göstermeye Bağlı Metinler Karagöz ve Hacivat Karagöz ile Hacivat’ın Hayatı Karagöz Hacivat…

14. Asırdan 19. Asra Kadar Anadolu’da Divan Edebiyatı

Klasik Türk Edebiyatı Yüksek Zümre Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Dîvan Edebiyatı Klasik Türk edebiyatı özellikleri yönü ile incelendiğinde bir yüksek zümre edebiyatı…

Divan Şiiri (Klasik Türk Şiiri)

ESKİ TÜRK EDEBİYATI KLASİK ŞİİR Klasik Edebiyatta büyük yazar ve şairlere derin saygı duyulmuş, yeni yetişen şairler onların izinden gitmeyi,…

Gazel

Divan Şiiri Nazım Biçimleri Gazel Nedir?, Gazel Örneği, Gazel İnceleme Gazel Arap edebiyatından Fars edebiyatına oradan da Eski Türk şiirimize girmiş…

Kaside

Divan Şiiri Nazım Biçimleri Kasidenin Özellikleri Kaside Nedir? Kaside “kastetmek” anlamıyla din ya da devlet büyüklerini övmek isteğiyle yazılmış özel şiirlerdir. Kasidelerin…

Rubai

Rubai Nedir? Bentlerle Kurulan Nazım Biçimleri Tek Dörtlükler Tek bir dörtlükten oluşan divan edebiyatı nazım biçimidir. Kendine özgü ölçüsü vardır.…

Şarkı

ŞARKI NAZIM BİÇİMİ Şarkı Örneği? Şarkı Nedir? Şarkı dörtlüklerden oluşan bir Klasik Türk Edebiyatı (Divan Edb.) nazım biçimidir. İlk üç dize…

Murabba

MURABBA NAZIM BİÇİMİ Murabba Nedir? Murabba Örneği Klasik Şiirimizde üçlük veya dörtlükler ile başlayıp art arda beşlik altılık sekizlik onluk ……

Muhammes

MUHAMMES NAZIM BİÇİMİ (Beşlikler) Muhammes Nedir? Muhammes Örneği? Klasik Türk Şiirinde (Divan Şiiri) beşliklerden oluşan bir nazım biçimidir. Her beşliğin…

Terkib-i Bend

TERKİB-İ BEND NAZIM BİÇİMİ Terkib-i Bend Nedir? Terkib-i Bend Örneği Klasik Türk Şiirimizde (Divan Şiiri) bendler ile kurulan nazım biçimidir. Her…

Halk Şiiri

Türk Halk Şiiri Halk Şiirinin Özellikleri Halk şiiri deyince akla halkın kendi içinde kendi kültür, dil ve deneyimleri ile ürettiği…

Anonim Halk Şiiri

Anonim Edebiyat Edebiyatta Anonim kavramı söyleyeni belli olmayan eser anlamında kullanılmaktadır. Halk edebiyatında bilinen birçok ürünün tam olarak ne zaman…

Mani

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Mani Nedir? Mani Türleri Yedili hece ölçüsü ile yazılması nedeni ile halk şiirinin en küçük…

Türkü

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Türkü Nedir? Türkü Çeşitleri Anonim halk şiirinin en yaygın nazım biçimidir. Özel ezgiler ile söylenir.…

Aşık Tarzı Halk Şiiri

Aşık Geleneği Aşık Tarzı Halk Şiirinin Özellikleri Halk şiirinde eline sazını alarak köy köy, il il gezen halk ozanlarına aşık…

Koşma

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Koşma Nedir? Koşma Nazım Biçiminin Özellikleri Koşma Çeşitleri Halk şiirinin en yaygın nazım biçimi…

Semai

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Semai Nedir? Semai Nazım Biçiminin Özellikleri Aşık Tarzı halk şiirinde sekizli hece ölçüsü ile…

Varsağı

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Varsağı Nedir? Varsağı Nazım Biçiminin Özellikleri Aşık Tarzı halk şiirinde Varsak Türkleri arasında özel…

Destan

Aşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Destan Nedir? Destan Nazım Biçiminin Özellikleri Halk şiirinin en uzun nazım biçimi destandır. Dörtlüklerle…

Dini Tasavvufi Türk Şiiri

Tekke Şiiri? Din, Allah’ın varlığı – birliği (tevhit), hoşgörü, insanlık sevgisi gibi konularda insanları aydınlatmak, bilgilendirmek ve ahaliye tarikat kurallarını…

Dini Tasavvufi Türk Şiiri Nazım Türleri

Tekke Şiiri? Tekke Şiirinin Özellikleri Dini tasavvufi halk şiiri konularına göre farkı isimler almaktadır. Bu şiirlered aşık tarzı halk şiirinin…

Halk Hikayeleri

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Halk hikayeciliği, Anadolu’ya…

Mesnevi

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Mesnevi Nedir? Mesnevi bir Klasik Türk edebiyatı…

Meddah (Klasik Türk Tiyatrosu)

XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler Meddah Nedir? Meddah kelime olarak “methedici”, “övücü”…
Yukarı
Ramazan İlbay tarafından tasarlandı Milliedebiyat.com | Destek Ramazan İlbay