Buradasınız: AnasayfaEtkinliklerRaporlar11. Sınıf Türk Edebiyatı Müfredat İnceleme


11. Sınıf Türk Edebiyatı Müfredat İnceleme

Yazan:  Kategori: Raporlar Salı, 15 Temmuz 2014 23:21

………….. ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI MÜFREDAT İNCELEME RAPORUDUR

18/06/2014

Kazanımlar

Etkinlik Örnekleri

İnceleme

Öğrenciler XIX.   yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun ana hatlarıyla sosyal ve siyasi yapısını   araştırırlar. Araştırma sonuçları sınıfta uygun biçimde paylaşılır.

Öğrenciler, yenileşme   konusunda bir yazı kaleme alırlar. Öğrencilerin, birbirlerinin yazılarını   okumaları sağlanır.

Öğretmen,   öğrencilerden Tanzimat Fermanı hakkında bilgi edinmelerini ister. Bir sonraki   derste bilgiler sınıfta paylaşılır.

İlgili ünitede yenileşme dönemi Divan Edebiyatı ile   bağdaştırılmamış daha çok batılılaşma hareketinin bir doğal sonucu olarak   sunulmuştur.

Siyasi, askeri,   ekonomik… gelişimin edebiyata yansımaları doğru biçimde sunulmuştur. Tarihsel   sürecin anlatımı yerindedir.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

  1. Tanzimat öncesi zihniyet ile Tanzimat   sonrası zihniyeti ve kültür değerlerini karşılaştırır.

Öğrenci   grupları, III. Selim'den itibaren yapılmak istenen yenilikleri araştırırlar.   Her grup kendi posterini hazırlar ve sınıfa sunar. Posterlerin hepsi sınıfın   duvarına asılır.

Öğrenciler,   Tanzimat ile getirilmek istenen değişiklikleri kimlerin niçin istediklerini   araştırırlar. Araştırma sonuçlarını sözlü ya da yazılı olarak sınıfa   sunarlar.

Öğrenciler,   edebiyatta Tanzimat'ın ne zaman ve niçin başladığını araştırırlar.

Ders   kitabındaki metinlerden, Tanzimat'la ilgili ansiklopedi maddelerinden ve   öğrencilerin ulaşabileceği kaynaklardan yararlanılarak "Tanzimat ve   Edebiyat" konulu bir panel hazırlanması sağlanır. Paneli takip eden   derste "Tanzimat ve Edebiyat" konusu soru-cevap yöntemiyle ele   alınır. Öğretmen kazanımlarda belirtilen hususlardan yola çıkarak sorular   hazırlar, bunları öğrencilere yöneltir. Verilen cevaplar çerçevesinde   tartışma da açılabilir. Öğrenciler "Tanzimat'la değişen sosyal, siyasi hayat   ve edebiyat" konulu kısa bir yazı kaleme alırlar.

Etkinlikler   hedeflenen kazanımlara ulaşmada yeterlidir.

Dönemin oluşumunun   kavranması, ilk dönem şair ve yazarlarının sosyal fayda gözeterek eser   yazmaları dönemin kavranmasını kolaylaştırmıştır.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğretmen, öğrencilerden aynı ana   düşüncenin o dönemde başka metinlerde ele alınıp alınmadığını araştırmalarını   ister. Bir sonraki derste bilgiler paylaşılır.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemini   değerlendiren ilmî yazılar bulur, okur. Öğrendiklerini arkadaşlarıyla   paylaşırlar

Öğrenciler, Tanzimat   Dönemindeki eski-yeni karşılaşmasıyla bu günkü eski-yeni karşılaşmasının   farklılıklarını araştırırlar. Bir sonraki derste bilgilerini paylaşırlar.

Öğrenciler, gazete   çevresinde kültür ve edebiyat hayatımıza giren öğretici metin türlerini   araştırırlar.

Etkinlikler   kazanımları edinmeyi kolaylaştırmıştır.

Dönemde gazeteciliğin   işlevinin kavranması için belirlenen etkinlikler yeterlidir.

Eski- Yeni   çatışmasının yer aldığı makaleler hem öğretici metinlerin hem de dönemin   sanat anlayışının anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğrenciler, "Aydınlanma   Dönemi"nin özelliklerini araştırırlar.

Öğrenciler, klasizmin ve   romantizmin özelliklerini araştırırlar; şiirin, Batı düşüncesiyle, klasik ve   romantik edebiyatla ilişkisini araştırırlar.

Öğrenciler; Namık Kemal'in   vatandan, hürriyetten söz eden gazel ve kaside biçiminde yazılmış şiirlerini   araştırırlar. Her öğrenci bulduğu bir şiirin gazel veya kaside biçiminde   yazılmasının sebeplerini ve Divan şiirindeki gazel ve kaside ile arasındaki   farklılıkları sıralar. Arkadaşlarının araştırmaları ile kendi araştırmalarını   karşılaştırır. Ortak maddeler tahtaya yazılır.

Şiiri,   aynı temada yazılmış günümüz şiirleriyle karşılaştırır. Birkaç öğrenci,   karşılaştırma sonucunu sınıfa sunar.

Öğrenciler, Divan şiirinden ve   Tanzimat Dönemi şiirinden birer örnek seçerler. Şiirleri 9. sınıfta   öğrendikleri şiir inceleme yöntemine göre incelerler. Divan ve Tanzimat   Dönemine ait iki şiirin benzer ve farklı yönlerini belirlerler. Sınıfta   arkadaşlarıyla paylaşırlar. Şiirlerin karşılaştırma sonuçlarından ortak   maddeler oluşturur, tahtaya sıralarlar.

Önceki sınıflarda   edinilen şiir çözümleme bilgisini kullanarak ilgili kazanımlara ulaşılabilir.

Batı edebiyatı şiir   anlayışının ve edebi akımlarının anlaşılması kazanım olarak hedef olarak   belirlenmesi yerindedir.

Öğrenciler, olay örgüsünde dile   getirilen hususlarla dönemin yaşama biçimi arasındaki ilişkiyi araştırırlar.   Birkaç öğrenci araştırma sonucunu sınıfta okur

Öğretmen, öğrencilerden metnin alındığı   romanın tamamını okumalarını ister.

Öğretmen, öğrencilerden okunan metinde   anlatılan olayların, tanıtılan kişilerin benzerlerini yakın çevreden   örneklendirmelerini ister. Yaşanan gerçeklik ile edebî metinde anlatılanlar   arasındaki farkların belirlenmesi ve sıralanması sağlanır.

Öğretmen, öğrencilerden romantizmin   özelliklerini araştırmalarını ister.

Öğrenciler,   aynı temada birçok eser yazılabileceğini ama her eserin farklı konusu   olabileceğini, bir önceki etkinlikteki romanlardan birinden hareketle   gösterir. Düşündüklerini yazar, arkadaşlarıyla paylaşır.

Öğrenciler, bir masal anlatıcısının   anlattıklarıyla, kısa bir hikâyeyi karşılaştırırlar. Anlatıcının; kimi, neyi,   nasıl anlattığını belirlerler

Öğrenciler, romanın yazıldığı dönemin   sosyal ve siyasi hayatıyla ilgili tarihî belge değeri olup olmadığını   tartışırlar; intibah,   Felatun Bey ile Rakım Efendi   ve Sergüzeşt romanlarından birini bu açıdan   değerlendirir, düşündüklerini ifade eder ve arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Öğretmen, öğrencilerden incelenen   metnin teması, kişileri, zamanı, mekânı, dil ve anlatımı üzerinde   düşüncelerini yazılı olarak ifade etmelerini ister.

İlgili ünite için   edebiyatımızda yer alan ilklerin tanıtımı yeterli düzeyde değildir.

Kazanımlar için   belirlenen süre yeterli değildir.

Dilde meydana gelen   değişikliklerin fark edilmesini sağlayacak örnekler yetersizdir.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

  1. (Tiyatro Metinleri)

Öğrenciler, Şair   Evlenmesi'nin sosyal hayatla ilgili belge değerini tartışır,   özelliklerini belirlerler.

Öğrenciler, Şinasi'nin Şair   Evlenmesi’ni ve Namık Kemal'in Zavallı Çocuk adlı eserini (9.   sınıftaki olay çevresinde oluşan edebî metinlerin incelenmesi yöntemine göre)   incelerler. İki eseri tema, konu, kişi, mekân, zaman açısından değerlendirir;   ortak yönlerini belirlerler. Sınıfta ortak bulunan maddelerden öğrencilerin   teklifleri dikkate alınarak bir poster oluşturulur. Sınıfın duvarına asılır.

Öğrenciler,   tiyatro tekniğinin tercüme yoluyla nasıl geliştiğini araştırırlar. Araştırma   sonuçlarını sınıfta arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Etkinlikler ve   metinler Kazanımlar a ulaşılmayı kolaylaştırmıştır.

Tiyatronun   edebiyatımızda tarihsel gelişim süreci yeterince anlatılmamaktadır.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğrenciler, "Servet-i   Fünûn" adının anlamını ve aynı adla çıkan derginin ne zaman ve kim   tarafından çıkarıldığını araştırırlar. Servet-i Fünûn Edebiyatında bu   derginin önemini maddeler hâlinde sıralarlar.

Öğrenciler, edebiyatta fayda-zevk tartışması   konusunda yazılar bulurlar, bu yazılar çevresinde konuyu tartışırlar.

Tanzimatla başlayan   yenileşme hareketinin Servetifünun edebiyatı ile devam ettiği uygun   örneklerle açıklanmıştır. Dilde sadeleşme anlayışını duraksamaya uğraması   kazanım olarak verilmelidir.

Dönemin sanat   anlayışını yansıtacak metinlere yer verilmiştir.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

  1. (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra,   Makale)

Öğrenciler, Servet-i Fünûn   Edebiyatının getirmek istediği yenilikleri konu alan yazılar bulurlar, bu   yazılarda anlatılanları tartışırlar.

Öğrenciler,   dergilerin öğretici metinlerdeki rolünü araştırırlar. Fikirlerini   arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Öğretici metin   örnekleri öğrencinin ilgi ve dikkatini çekecek güzellikte değildir.

Metinler aynı tema   etrafında dönmektedir.

Etkinlikler   yetersizdir.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişli değildir.

Öğrenciler, birimlerin bir   düşünce veya duygu etrafında birleşerek şiiri nasıl oluşturduğu ve şiirin   anlamı ile şiiri oluşturan birimlerin anlamları arasındaki ilişkiyi   tartışırlar.

Öğrencilere aynı temada yazılmış   Servet-i Fünûn şiiri ile günümüz şiirlerini karşılaştırması okul dışı   etkinlik olarak verilir ve bir sonraki derste değerlendirmesi yapılır.

Öğrenciler şiirde ifade edilenlerin tablo   hâlinde gösterilip gösterilemeyeceğini tartışırlar.

Öğrenciler,   şiirde parnasizmin ve sembolizmin özelliklerini araştırırlar; parnasizm ile   realizmin ilişkisini belirlerler.

Öğrenciler, şiirimizin yenileşmesinde   Servet-i Fünûn şiirinin yeri ve değerini ifade eden hususları arkadaşlarıyla   tartışırlar. Ortak maddeler tahtaya sıralanır.

Metin ve etkinlik   örnekleri belirlenen kazanımlara ulaşmayı kolaylaştırmıştır.

Önceki sınıflarda   öğrenilen şiir inceleme becerisi kullanılır

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğrenciler,   mensur şiirin kaynağını araştırırlar. Sınıfa örnek bir mensur şiir, bir düz   yazı ile yazılmış metin, bir şiir getirirler. Bu üç metni karşılaştırırlar.   Sonuçlarını arkadaşlarıyla paylaşır, benzer ve farklı yönlerini tahtaya   yazarlar.

İlgili ünite için   belirlenen zaman çok fazladır. Kazanımların sayısı azaltılmalıdır. Metin   örnekleri dikkat çekici değildir.

Öğrenciler, olay örgüsünü   şemalaştırır.

Öğrenciler, okunan metinde   anlatılan olayların, tanıtılan kişilerin benzerlerini yakın çevrelerinden   örneklendirirler.

Öğrenciler, metindeki zamanla, o   dönemdeki zamanın ilgisini araştırırlar.

Öğretmen, öğrencilerden,   incelenen metnin teması, kişileri, zamanı, mekânı vb. üzerinde düşüncelerini   yazılı olarak ifade etmelerini ister.

Öğrenciler, metnin bağlı olduğu   geleneği araştırırlar.

Öğrenciler,   metnin bağlı olduğu hikâye tarzını araştırırlar.

İlgili ünite için belirlenen   romanlar yerindedir

Kazanımlar için   belirlenen süre yeterli değildir.

Öğrenciler, incelenen metnin   alındığı romanı okurlar.

Öğrenciler, olay örgüsünü   şemalaştırırlar. Olayla, olay örgüsü arasındaki farklılıkları belirlerler.   Olay örgüsünün neden ve niçin yaşanması mümkün olan olay zincirinden farklı   düzenlendiğini tartışırlar. ^ Öğrenciler, Gustave Flaubert'in Madame   Bovary veya Tolstoy'un Anna Karenina adlı romanıyla, Halit   Ziya'nın Aşk-ı Memnû romanını yapı ve kişiler bakımından   karşılaştırır, roman kahramanlarından Emma ile Bihter arasındaki benzerliği   anlatırlar.

Öğrenciler, okunan metinde anlatılan   olayların, tanıtılan kişilerin benzerlerini yakın çevrelerinden   örneklendirirler.

Öğrenciler, üç gruba ayrılır.   Birinci grup, bir destan; ikinci grup, bir masal; üçüncü grup, bir mesnevi   seçer. Her grup kendi metnini zaman, mekânın görünüşü ve anlatımı   bakımlarından inceler. Sınıfta incelenen roman ile diğer üç metin zaman ve   mekân yönlerinden karşılaştırılır. Benzer ve farklı yönleriyle ilgili   bilgileri gruplar, posterler hazırlar ve sınıfın duvarına asarlar.

Öğrenciler,   incelenen metnin teması, kişileri, zamanı ve mekânı üzerinde düşüncelerini   yazılı olarak ifade ederler. Yazdıklarını arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Romanlar için verilen   örnek metinler romanın bütününü yansıtmamaktadır.

Dilde meydana gelen   değişikliklerin fark edilmesini sağlayacak örnekler yetersizdir.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğrenciler, Fecr-i Âtî   topluluğunun oluşmasını hazırlayan sosyal, siyasi ve kültürel sebepler olup   olmadığını araştırırlar.

Öğrenciler, Fecr-i Âtî   sanatçılarının hangi alanlarda eser verdiklerini ve eser vermek istediklerini   araştırırlar.

Öğrenciler,   Fecr-i Âtî şair ve yazarlarının Millî Edebiyat Dönemi ve sonrasında farklı   gruplar içinde ve farklı etkinliklerde tanınıp tanınmadıklarını araştırırlar.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Fecr-i Âti Şiiri

Kazanımlara ulaşmak   için belirlenen zaman yeterli değildir.

İncelenmek üzere   belirlenen metinler uygundur.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğrenciler, dönemin fikir   hareketleriyle ilgili yazılar bulur, okur, bu yazılarda anlatılanları   arkadaşlarıyla paylaşırlar. Sosyal ve siyasi hayatı belirleyen düşünceleri   sıralarlar.

Öğrenciler,   "millî edebiyat" ile "milliyetçi edebiyat"ın farklılığını   araştırırlar.

Fikir akımlarının   kavranmasına yönelik kazanımlar için belirlenen etkinlikler yetersizdir.

Dönemin siyasi,   ekonomik, askeri ortamını yansıtacak örnekler yetersizdir.

  1. (Makale,   Fıkra, Sohbet, Deneme, Eleştiri, Tarih, Hatıra)

Öğrenciler, hangi tür yazılara   niçin önem verildiğini araştırırlar. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarıyla   paylaşırlar.

Öğrenciler, ana fikrin günümüzde   de ele alınıp alınmadığını araştırırlar.

Öğrenciler, metnin ana fikriyle   dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği arasındaki ilişkiyi araştırırlar.

Öğrenciler,   yeni kavram, ifade, söz ve söz grupları olup olmadığını araştırırlar.

Dilde sadeleşme ve   genç kalemler dergisinin edebiyatımız için önemi yeterince   vurgulanmamaktadır.

Kazanım sayısı   fazladır.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğrenci grupları, şiirdeki   temalarla öğretici metinlerdeki temaların ilişkisini araştırırlar.

Öğrenciler, şiirdeki söz   sanatlarının ve imgelerin kaynaklarını araştırırlar.

Öğrenciler, şiirde öğretici ve   aydınlatma tavrının yeri ve önemi konusunu tartışırlar.

Öğrenciler, daha önce   inceledikleri Fecr-i Âtî Dönemi'ne ait şiirler ile Millî Edebiyat Dönemi'ne   ait incelediği şiirleri ses, ritim, tema, yapı, dil ve anlatım yönlerinden   karşılaştırırlar. Benzer ve farklı yönlerini tahtaya maddeler hâlinde   sıralarlar.

Öğrenciler,   öğretici manzum metinlerin hangi dönemlerde daha çok kullanıldığını   araştırırlar.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğretmen, öğrencilere Mehmet   Akif'in "Hasta Çocuk" veya "Küfe" manzumesini   canlandırmaları için görev dağılımı yapar. Bir sonraki derste öğrenciler,   manzumeleri karşılıklı konuşma şeklinde canlandırırlar.

Öğrenciler, bir manzum hikâye ile bir şiir   seçerler. İki metni ahenk, tema, yapı, dil ve anlatım yönlerinden inceler ve   karşılaştırırlar. Aralarındaki benzer ve farklı özellikleri belirlerler.   Sınıfta öğrencilerin incelemelerinden çıkan sonuçlardan ortak olanlar tahtaya   sıralanır.

Önceki sınıflarda   edinilen şiir çözümleme bilgisini kullanarak ilgili kazanımlara ulaşılabilir.

Batı edebiyatı şiir   anlayışının ve edebi akımlarının anlaşılması kazanım olarak hedef olarak   belirlenmesi yerindedir.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğrenciler, seçilmiş hikâye   metinlerinin olay örgüsünü şemalaştırırlar.

Öğrenciler, mekânı ve olayı   anlatan resimler bulur. Bunları sınıfta tartışırlar. Mekânın ve olayda sözü   edilen kişilerin resimlerini yaparlar.

Öğrenciler, okunan metinde   anlatılan olayların, tanıtılan kişilerin benzerlerini yakın çevrelerinden   örneklendirilirler.

Öğretmen   öğrencilerin, incelenen metnin teması, kişileri, zamanı, mekânı vb. üzerinde   düşüncelerini yazılı olarak ifade etmelerini ister.

Öğrenciler, metnin bağlı olduğu hikâye   tarzını araştırırlar; bu hikâye tarzının özelliklerini metinde ararlar.

Dönemin sanat   anlayışını, edebi metinlerin teması ve dilini belirlemeye yönelik etkinlikler   yerindedir ve ilgili kazanımlara ulaşmayı kolaylaştırmıştır.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğrenciler metnin alındığı   romanı okurlar.

Öğrenciler, olay örgüsünü   şemalaştırırlar. Olay örgüsüne esas olan olaydan farklılıklarını sıralarlar.

Öğrenciler, okunan metinde   anlatılan olayların, tanıtılan kişilerin benzerlerini yakın çevrelerinden   örneklendirirler.

Öğrenciler, mekân olarak   anlatılan yerleri araştırırlar.

Öğrenciler, olay örgüsündeki   olay parçalarının zamanlarıyla olay zincirindeki olay parçalarının   zamanlarını karşılaştırırlar.

Öğrencilerin,   incelenen metnin teması, kişileri, zamanı, mekânı vb. üzerinde düşüncelerini   yazılı olarak ifade etmeleri istenir.

Öğrenciler, eserin edebiyat   tarihimizdeki yeri ve değerini araştırırlar. Araştırma sonucunu   arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Romanlar için verilen   örnek metinler romanın bütününü yansıtmamaktadır.

Dilde meydana gelen   değişikliklerin fark edilmesini sağlayacak örnekler yetersizdir.

Kazanımlar için   belirlenen süre yetersizdir.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğrenciler,   daha önce inceledikleri Servet-i Fünûn Dönemine ait anlatmaya bağlı edebî   metinler ile Millî Edebiyat Dönemi'ne ait anlatmaya bağlı incelediği edebî   metinleri yapı, tema, dil ve anlatım yönlerinden karşılaştırırlar. Benzer ve   farklı yönlerini sıralarlar.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Olay   örgüsünü şemalaştırır.

Kazanımlar için   etkinlik örnekleri yetersizdir.

Örnek metinler   yetersizdir.

Önceki sınıflarda   edinilen şiir inceleme becerisi kullanılarak metinler incelenir.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

Öğrenciler, her ulusun uluslaşma   ve ulus devlet kurma gayretlerinin temelindeki değerleri araştırırlar;   uluslaşma konusu sosyolojik ve tarihî eserlerden yararlanarak işlenir.

Öğretmenin liderliğinde

Millî Edebiyat ve özellikleri   konusunda beyin fırtınası düzenlenir.

Ayrıca   öğrenciler kendi duygu ve düşüncelerini ifade eden yazı kaleme alırlar.   Farklı tarzlarda sanat etkinliklerinde (resim, afiş, döviz, müzik vb.)   bulunurlar.

Kazanımlar ulaşılmaya   elverişlidir.

…………………….

Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni

Okunma 3309 defa Son Düzenlenme Cumartesi, 04 Mart 2017 12:37

Çevrimiçi Kişi Sayısı

43 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi